2018-07-07-cs-PC18-Roberto Traversini Reaktioun op Suergen vun Wandtastesch