2018-11-27-sk-PC07-Marc Spautz-CSV-Koalitiounsverhandlungen