Dossier vum Dag - Sinn d'Briten nach z'iwwerzeegen?