Ee Mount, een Thema - Vun der éischter Nout bis bei CD