Invité vum Dag - Marc Baum (déi Lénk) & Laurent Mosar (CSV)