Land a Leit - "Et ass eng Beräicherung fir eis all"