Dossier vum Dag - Wat bréngt den EU-Handelsaccord mat Japan?