Chamberwahlen 2018 - Claude Haagen (LSAP) & François Bausch (déi gréng)