Pierre Werner, e Mënsch a sengem Joerhonnert - D'Enn vun der Ära Werner