Kultur - Viviane Daman - Kanner, Bicher an e Feier