Buch-Tipp fir de Summer - David Stubbs - Mars by 1980