Buch-Tipp fir de Summer - Der Matrose im Schrank vum Hugo Hamilton