Parkanlagen aus der Stad an iwwer Land - Den Escher Gaalgebierg