Parkanlagen aus der Stad an iwwer Land - De Park vum Schlass Kolpech