Auslandschronik - Halbzeitbilanz. Oder: Sech selwer beléien.